فروش و خرید سیم کارت 0912 از آخر خط 912

تلفن تماس : 02155800800 با بیش از ده خط

جستجوی سیم کارت:

سیم کارت اقساطی 0912

0912 111 63 55

قیمت: 2,000,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 100 66 85

قیمت: 770,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1400 467

قیمت: 390,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 106 806 3

قیمت: 320,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 539 539

قیمت: 310,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 108 54 56

قیمت: 310,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 19 111 84

قیمت: 300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 17 862 17

قیمت: 180,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 493 893

قیمت: 170,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 37 422 37

قیمت: 75,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 743 743 6

قیمت: 72,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 820 20 82

قیمت: 99,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 008 56 13

قیمت: 23,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 119 19 05

قیمت: 420,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 117 60 20

قیمت: 430,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 047 41 99

قیمت: 25,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 627 58 39

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 627 43 68

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 12 12 800

قیمت: 1,300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 369 84 24

قیمت: 70,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 466 39 58

قیمت: 42,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 826 26 75

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 962 69 60

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 974 58 48

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 967 31 34

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 659 20 60

قیمت: 50,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 634 73 77

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 686 23 53

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 603 97 54

قیمت: 38,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1991 873

قیمت: 140,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 503 80 70

قیمت: 133,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 420 20 83

قیمت: 99,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 118 18 57

قیمت: 435,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 122 84 85

قیمت: 375,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1900 364

قیمت: 310,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 3300 578

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 63 47 222

قیمت: 89,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 647 3500

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 80 90 780

قیمت: 85,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 13 924 13

قیمت: 190,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 369 87 57

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 600 89 53

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 94 296

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 023 54 59

قیمت: 24,500,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 32 38 637

قیمت: 70,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 46

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 47

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 48

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 930 6007

قیمت: 56,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 909 78 29

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 78

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 84

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 86

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 87

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 94

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 601 28 69

قیمت: 46,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 601 28 62

قیمت: 46,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 607 20 59

قیمت: 45,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 605 80 94

قیمت: 48,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 825 74 74

قیمت: 150,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 80 80 323

قیمت: 135,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 837 1008

قیمت: 65,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 86 90 200

قیمت: 62,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 837 20 50

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 837 20 80

قیمت: 56,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 810 310 6

قیمت: 54,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 401 9 607

قیمت: 58,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 449 08 78

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 587 87 00

قیمت: 115,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 570 87 70

قیمت: 85,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 580 90 72

قیمت: 60,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 547 35 33

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 597 16 18

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 645 2 645

قیمت: 120,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 390 30 80

قیمت: 205,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 300 76 36

قیمت: 180,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 340 30 44

قیمت: 130,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 340 40 69

قیمت: 130,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 49 49 823

قیمت: 85,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 49 30 600

قیمت: 88,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 402 4 409

قیمت: 75,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 20 20 943

قیمت: 375,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 226 26 15

قیمت: 180,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 219 18 79

قیمت: 82,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 276 90 10

قیمت: 120,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 121 80 30

قیمت: 460,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 008 60 40

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 008 60 90

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 0 90 90 56

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 003 70 20

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 003 70 40

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 003 70 50

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 683 56 46

قیمت: 49,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 73 79 6 7 8

قیمت: 42,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 709 73 50

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 779 46 71

قیمت: 37,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 708 40 75

قیمت: 37,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 964 64 76

قیمت: 36,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 475 69 60

قیمت: 58,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 46 743 49

قیمت: 57,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی
سیم کارتی برای نمایش وجود ندارد.

تهیه سیم کارت اقساطی 0912 با پیش شماره‌ مورد نظر یکی از مهمترین خواسته‌های هر فردی است. در واقع امروزه با وجود قیمت بسیار بالای برخی از سیم کارت‌های ۰۹۱۲ امکان تهیه آنها به صورت اقساطی برای بسیاری از افراد وجود ندارد. اما خوشبختانه مجموعه آخر خط 912 اقدام به عرضه انواع سیم کارت رند و معمولی اقساطی با شرایط ویژه در بازار کرده است.

همچنین از آنجایی که با خرید هر سیم کارت در شرایط اقساطی، فعالسازی آن از همان روز اول اتفاق می‌افتد؛ دیگر در این زمینه هم محدودیتی نخواهید داشت. البته توجه داشته باشید که انواع سیم کارت اقساطی، صرفا به منظور صرفه اقتصادی مشتریان به فروش می‌رسند و هیچ تفاوتی با سایر سیم کارت‌های موجود در مجموعه ندارند.

خرید سیم کارت اقساطی 0912

با خرید هر عدد سیم کارت اقساطی به محض پرداخت وجه پیش پرداخت مسائل مربوط به انتقال مالکیت انجام خواهد شد و شما می‌توانید قسط‌های بعدی را در فواصل زمانی که خودتان تعیین می‌کنید؛ پرداخت کنید. از جمله دیگر ویژگی‌های این سیم کارت‌ها هم می‌توان به تنوع سرشماره و پیش شماره آنها اشاره کرد.

در واقع انواع سیم کارت‌های اقساطی ۰۹۱۲ نه تنها با شرایط ویژه به فروش می‌رسند؛ بلکه مشتریان می‌توانند خودشان پیش شماره و سرشماری آنها را انتخاب کنند. همچنین باید توجه کنید که این سیم کارت‌ها به هر میزان که رندتر باشند؛ مسلما هزینه بالاتری هم دارند.

سیم کارت اقساطی 0912 ارزان

سیم کارت‌های ارزان ۰۹۱۲ اقساطی در مجموعه موجود شده‌اند تا مشتریان بتوانند با بهترین شرایطی ممکن این سیم کارت‌ها را تهیه کنند. البته همانطور که احتمالاً در جریان هستید؛ این سیم کارت‌ها از سرشماره‌های معمولی برخوردار بوده و پیش شماره‌های آنها هم ارقام صفر یا ۸ است.

بنابراین به هر میزان که پیش شماره سیم کارت ارزشمندتر باشد؛ قیمت آن هم بالاتر خواهد رفت. اما شما می‌توانید انواع سیم کارت اقساطی ۰۹۱۲ ارزان را از فروشگاه با همین شرایط ویژه و قیمت ارزان تهیه کنید. البته از آن جایی که مهمترین نکته در مورد سیم کارت ۰۹۱۲ رند بودن شماره آنها است.

به هیچ وجه از تهیه این سیم کارت‌ها پشیمان نخواهید شد. همچنین باید توجه کنید که با تهیه هر سیم کارت تا پایان شرایط اقساطی، هیچ محدودیتی برای استفاده از آن وجود نخواهد داشت.

سیم کارت اقساطی 0912 رند

شاید برای شما هم سوال باشد که آیا امکان تهیه سیم کارت‌های ۰۹۱۲ اقساطی هم در فروشگاه آخر خط ۹۱۲ وجود دارد یا نه؟ بله مسئله‌ای که در اینجا مطرح است امکان تهیه انواع سیم کارت اقساطی رند از فروشگاه آخر خط ۹۱۲ و همچنین فعال سازی آنها به محض خریداری است.

در واقع چندان تفاوتی نمی‌کند که سیم کارت مورد نظر شما چه سر شماره‌ای داشته باشد؛ همین که سیم کارت را از مجموعه آخر خط ۹۱۲ تهیه کنید؛ متوجه خواهید شد که تا چه میزان داشتن یک خط دائمی می‌تواند برای همه افراد مهم باشد.

البته بسیاری از افراد به داشتن سیم کارت‌های رند علاقمند هستند و به همین خاطر فروشگاه ۹۱۲ انواع سیم کارت‌های رند را هم برای شما فراهم کرده است.

قیمت سیم کارت اقساطی 0912

همانطور که توضیح دادیم؛ قیمت سیم کارت‌های اقساطی با سیم کارت‌ها تفاوت چندانی ندارد. در واقع شما می‌توانید انواع سیم کارت‌های اقساطی را هم با همان قیمت سیم کارت معمولی تهیه کنید.

در واقع تنها تفاوت سیم کارت اقساطی و سیم کارت معمولی مبلغ سودی است که بر روی قسط هر ماه شما اضافه می‌شود و البته این مبلغ هم بسیار ناچیز خواهد بود. در مجموع خرید سیم کارت اقساطی به نفع خریدار تمام می‌شود و به همین خاطر هم اغلب مشتریان از انواع سیم کارت‌های اقساطی ۹۱۲ استقبال ویژه می‌کنند.

همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین نکات در رابطه با قیمت سیم کارت‌های اقساطی توجه به رند بودن یا معمولی بودن سرشماره است. سیم کارت‌های اقساطی با سرشماره رند قیمت متفاوتی نسبت به سیم کارت‌های اقساطی با سرشماره معمولی دارند.

سیم کارت اقساطی 0912 بدون چک

شما می‌توانید اطلاعات لازم در رابطه با تهیه سیم کارت‌های اقساطی ۰۹۱۲ بدون چک را از طریق کارشناسان مجموعه آخر خط ۹۱۲ دریافت کنید. در واقع وضعیت سیم کارت‌ها و همچنین شرایط اقساطی تا حد زیادی به نحوه خرید شما بستگی خواهد داشت.

بنابراین بهترین کار تماس با کارشناسان فروشگاه و همچنین انجام هماهنگی‌های لازم با همکاران ما است. البته اگر در زمینه ثبت سفارش یا خرید سیم کارت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتری دارید؛ می‌توانید به سایت آخر خط ۹۱۲ هم سر بزنید‌.

شرایط سیم کارت اقساطی 0912

خوشبختانه شرایط کامل فروش انواع سیم کارت اقساطی ۰۹۱۲ در سایت آخر خط ۹۱۲ به صورت کامل برای مشتریان عزیز و متقاضیان خرید سیم کارت اقساطی ۹۱۲ به صورت مفصل شرح داده شده است. البته نکته مهم در رابطه با شرایط خرید سیم کارت اقساطی پیش پرداخت اولیه آن خواهد بود.

شما می‌توانید برای خرید انواع سیم کارت‌های اقساطی با پرداخت یک سوم مبلغ به عنوان پیش پرداخت سیم کارت خود را دریافت کنید و به محض دریافت کردن سیم کارت همه اقدامات لازم در رابطه با فعال سازی آن را انجام بدهید.

0912 اقساطی

سیم کارت 0912 اقساطی از جمله دیگر خطوط دائمی موجود در مجموعه آخر خط 912 است که با شرایط خاص اقساطی آن را خرید و فروش می‌کنند. این سیم کارت‌ها قیمتی مشابه سایر خطوط موجود در فروشگاه دارند؛ اما شما می‌توانید این سیم کارت‌ها را با شرایط ویژه و به صورت قسطی تهیه کنید. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سیم کارت‌کارت‌های اقساطی با سایر سیم کارت‌های معمولی هم همین نحوه قسط بندی آن است.

در واقع هزینه کلی این سیم کارت‌ها را در چندین قسط و با زمانبندی دلخواه پرداخت خواهید کرد. همچنین امکان خرید انواع سیم کارت‌ها با این شرایط در فروشگاه آخر خط وجود دارد. بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط خرید سیم کارت‌های اقساطی حتما ادامه مطلب را دنبال کنید.

شماره 0912 اقساطی

شماره سیم کارت‌های 0912 اقساطی همانطور که قبل از این هم توضیح دادیم؛ ممکن است دارای کد ۰ الی ۹ باشد. در واقع امکان خرید تمام پیش‌ شماره‌های خطوط دائمی ۰۹۱۲ با شرایط اقساطی در فروشگاه وجود دارد. همچنین باید توجه کنید که این سیم کارت‌ها حتی با وجود قیمت بالاتر سیم کارت‌های همراه اول دائمی ۰۹۱۲ در شرایط عادی، با قیمت مناسبی به فروش می‌رسند.

علاوه بر این موارد شماره‌های اقساطی ۰۹۱۲ دارای ارقام رند و غیر رند هم هستند و در صورت تمایل به خرید سیم کارت‌هایی با سر شماره‌های خاص، هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت. البته از آن جایی که برای خرید این سیم کارت‌ها نیازی به پرداخت کامل هزینه در همان مرحله اولیه وجود ندارد؛ شما می‌توانید هر زمان که تمایل داشتید هزینه نهایی را پرداخت کنید و در مرحله اولیه تنها باید مبلغ مشخصی را پرداخت کنید.

سیم کارت 0912 اقساطی

سیم کارت‌های اقساطی ۰۹۱۲ با شرایط خاصی به فروش می‌رسند. در واقع این سیم کارت‌ها با توجه به شرایط قیمت سیم کارت‌های ۰۹۱۲ و همچنین تفاوت قیمت موجود در بازار، با شرایط منصفانه‌ای به صورت اقساطی به فروش می‌رسند.

همچنین باید توجه کنید که خرید و فروش سیم کارت‌های همراه اول دائمی یا ۰۹۱۲ باید صرفا در مراکز معتبر صورت بگیرد و اگر برای خرید این سیم کارت‌ها به مراکز نامعتبر مراجعه کنید؛ ممکن است به دلایل مختلفی کلاهبرداری صورت بگیرد.

همچنین از آن جایی که سود فروش این سیم کارت‌ها هم با شرایط اقساطی محاسبه خواهد شد؛ شما باید حتما این موارد را هم در نظر بگیرید. البته این امکان هم وجود دارد که برخی از افراد تمایل به خرید غیراقساطی سیم کارت داشته باشند که در این زمینه هم محدودیتی وجود نخواهد داشت.

خرید سیم کارت 0912 اقساطی

اگر قصد خرید سیم کارت 0912 اقساطی را دارید؛ باید حتما توجه کنید که امکان خرید این سیم کارت‌ها به صورت مستقیم از طریق سایت هم وجود دارد. در نتیجه، شما می‌توانید با مراجعه به سایت آخر خط و سفارش سیم کارت مورد نظرتان، اقساط آن را هم مشخص کنید.

همچنین باید توجه داشته باشید که برای پرداخت مبلغ به صورت اقساطی باید در مرحله اول یک سوم هزینه را پرداخت کرده و در مراحل بعدی هم نسبت به پرداخت اقساط ۶ تا ۱۲ ماهه اقدام کنید. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط خرید سیم کارت 0912 به صورت اقساطی و همراه با پیش پرداخت می‌توانید با کارشناسان فروشگاه آخر خط تماس بگیرید. البته باید حتما توجه داشته باشید که عرضه این سیم کارت‌ها با شرایط ویژه و همچنین توسط فروشگاه به صورت رسمی انجام می‌شود.

در نتیجه هر زمان که اقدام به خرید سیم کارت اقساطی 0912 کنید؛ آنگاه امکان فعالسازی سیم کارت و دریافت خدمات از اپراتور همراه اول وجود خواهد داشت.