فروش و خرید سیم کارت 0912 از آخر خط 912
سیم کارت کد 1 آخر خط 912

تلفن تماس : 02155800800 با بیش از ده خط

جستجوی سیم کارت:

سیم کارت کد 1

0912 1991 873

قیمت: 140,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 197 97 48

قیمت: 225,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 19 76 372

قیمت: 143,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 196 795 1

قیمت: 122,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 196 57 52

قیمت: 168,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 945 645

قیمت: 141,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 19 44 583

قیمت: 143,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 19 111 84

قیمت: 300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 190 72 77

قیمت: 250,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1900 364

قیمت: 310,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 183 83 43

قیمت: 370,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 800 900

قیمت: 4,500,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 17 862 17

قیمت: 180,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 172 872 3

قیمت: 144,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 167 54 67

قیمت: 157,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 66666 5

قیمت: 2,000,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 159 64 14

قیمت: 175,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 155 37 55

قیمت: 390,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 539 539

قیمت: 310,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 493 893

قیمت: 170,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 146 66 48

قیمت: 225,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1400 467

قیمت: 390,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1400 352

قیمت: 410,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 13 924 13

قیمت: 190,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1382 444

قیمت: 330,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1374 888

قیمت: 280,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1363 913

قیمت: 195,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 135 000 4

قیمت: 790,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 132 55 54

قیمت: 300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 132 32 44

قیمت: 385,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 13 13 772

قیمت: 399,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 130 60 10

قیمت: 670,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1300 958

قیمت: 415,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 130 02 02

قیمت: 1,400,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 127 29 18

قیمت: 200,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 126 29 13

قیمت: 200,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 123 33 80

قیمت: 495,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 123 25 28

قیمت: 545,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 122 84 85

قیمت: 375,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 122 822 0

قیمت: 420,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 2222 49

قیمت: 730,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 121 80 30

قیمت: 460,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 12 12 800

قیمت: 1,300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 12 12 052

قیمت: 470,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 119 21 88

قیمت: 250,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 119 19 05

قیمت: 420,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 119 10 18

قیمت: 465,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 118 6600

قیمت: 1,100,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 118 18 57

قیمت: 435,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 117 69 46

قیمت: 215,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 117 60 20

قیمت: 430,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 114 97 23

قیمت: 225,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 114 24 23

قیمت: 565,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 112 86 54

قیمت: 350,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 11 22 644

قیمت: 530,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 111 63 55

قیمت: 2,000,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 110 69 43

قیمت: 299,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 9 8 637

قیمت: 188,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 109 22 55

قیمت: 470,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 109 14 11

قیمت: 399,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 88 205

قیمت: 250,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 108 608 1

قیمت: 300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 108 54 56

قیمت: 310,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 70 420

قیمت: 410,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 106 806 3

قیمت: 320,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 60 676

قیمت: 450,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 60 247

قیمت: 230,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 105 8 305

قیمت: 320,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 105 405 7

قیمت: 325,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 104 6555

قیمت: 470,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 104 19 11

قیمت: 410,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 40 710

قیمت: 410,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 40 440

قیمت: 1,060,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 103 55 54

قیمت: 550,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 300 50

قیمت: 955,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 102 90 54

قیمت: 290,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 18 714

قیمت: 280,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 10 18 417

قیمت: 280,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 101 000 9

قیمت: 2,400,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 100 66 85

قیمت: 770,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 100 60 70

قیمت: 2,550,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

سیم کارت کد 1 قدیمی ترین نوع سیم کارت در بین خطوط ثابت همراه می باشد که هم اکنون از بالاترین قیمت سیم کارت 0912 در بین خطوط ثابت همراه اول برخورداز می باشد، در بین سیم کارت های کد 1 می توانید حتی خطوط به ارزش میلیارد تومان هم پیدا کنید، این خطوط از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند که همیشه قیمت سیم کارت کد 1 رو به افزایش است.

نخستین تراشه‌های مخابراتی که به صورت سیم کارت کد 1 وارد بازار ایران شدند؛ در بین مردم به سرعت ترویج پیدا کردند. امروزه سیم کارت کد 1 نه تنها به شدت کمیاب است؛ بلکه دیگر امکان تهیه آن از اپراتور به صورت مستقیم وجود ندارد.

با این حال، سیم کارت کد 1 همچنان محبوبیت و جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. از همین روی، مجموعه آخر خط 912 تلاش کرده است تا فروش این سیم‌ کارت‌ها را به صورت سراسری و بدون هیچگونه محدودیتی امکان پذیر کند. اگر شما هم به دنبال تهیه سیم کارت کد ۱ همراه اول برای امور شغلی یا ارتباطی خود هستید؛ می‌توانید در ادامه با ما همراه باشید.

خرید سیم کارت کد 1

همانطور که توضیح دادیم؛ خوشبختانه امکان تهیه انواع مختلف سیم کارت کد 1 با شماره‌های متفاوت برای مشتریان مجموعه آخر خط 912 فراهم شده است. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد؛ عدم دسترسی برخی از مشتریان به یک فروشگاه امن و معتبر به جهت خرید سیم کارت مورد نیاز خود است.

همچنین از آن‌ جایی که انواع سیم کارت کد 1 پیش از خرید مشتریان به نام فرد دیگری بوده‌اند؛ امکان انتقال مالکیت مستقیم هم در فروشگاه سیم کارت ما وجود دارد. اما به هر حال، اگر شما قصد دارید که پس از خرید سیم کارت آن را سریعا مورد استفاده قرار بدهید؛ همچنان هیچ گونه مشکلی وجود نخواهد داشت.

در واقع مدت زمان فعال شدن این سیم کارت‌ها دقیقا مانند سایر سیم‌کارت‌هایی است که شما پیش از این استفاده میکرده‌اید‌. همچنین توجه کنید که اکثر سیم کارت کد 1 مدت زمان طولانی بدون استفاده باقی مانده بودند و از این لحاظ نیازی به وجود نگرانی نیست‌‌.

قیمت سیم کارت کد 1

معمولا از آن جایی که این سیم کارت‌ها کاملا اورجینال و همچنین کمیاب هستند؛ نسبت به سایر سیم کارت‌های موجود در بازار هم قیمت بالاتری دارند. اما به هر حال این سیم کارت‌ها اکثرا برای مدت زمان طولانی بلا استفاده بوده‌اند و شما می‌توانید آن‌ها را در حد سیم کارت دست اول به شمار بیاورید.

از طرق دیگر، قیمت سیم کارت کد 1 مجموعه آخر خط، نسبت به قیمت بازار آزاد و فروشندگان مزایده‌‌ای بسیار مناسب‌تر است. به هر حال شاید همین مسئله کوچک باعث شکوفایی هر چه بیشتر فروشگاه آخر خط و همچنین مشتریان پر و پا قرص این مجموعه خواهد شد.

شما می‌توانید انواع سیم کارت کد 1 درجه اول را از آخر خط با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار تهیه کنید. به طور کلی شرایط فروش مزایده‌‌ای سیم کارت باعث افزایش قیمت آن خواهد شد. به همین خاطر هم در مجموعه سیم کارت خط آخر 912 امکان خرید انواع سیم کارت بدون مزایده فراهم شده است.

سیم کارت کد 1 رند

انواع سیم کارت کد 1 موجود در مجموعه آخر خط 912 ، کاملا رند و مخاطب پسند هستند. اما به هر حال اگر شما شخصا تمایل دارید که یک سیم کارت اختصاصی با سر شماره رند تهیه کنید؛ فروشگاه ما می‌تواند برای شما انتخاب بسیار قابل توجه و خوبی باشد.

در واقع در فروشگاه اینترنتی مجموعه آخر خط، انواع مختلف سیم کارت‌های کد یک زند و غیر رند به فروش می‌رسند. همچنین این سیم کارت‌های رند به دلیل جایگذاری خاص اعداد و رقم‌های پیش شماره خود، بسیار در بین مشتریان فروشگاه طرفدار دارند.

از طرف دیگر سیم کارت کد 1 اعتبار بسیار بالایی هم برای اکثر فعالین حوزه کسب و کارهای آزاد یا مجازی دارد.

زمانی که مشتریان متوجه رند بودن شماره تماس ارتباطی و همچنین سیم کارت کد 1 بودن آن می‌شوند؛ سعی می‌کنند هر چه سریعتر سیم کارت را برای شخص خودشان تهیه کنند. اما به هر حال، در فروشگاه ما همواره امکان تهیه سیم کارت کد 1 رند و معتبر برای مشتریان وجود خواهد داشت‌.

سیم کارت کد 1 اقساطی

یکی دیگر از مهم‌ترین امتیازات خرید سیم کارت کد 1  از آخر خط 912 هم همین شرایط اقساطی خرید سیم کارت‌ها است. در واقع فروشگاه آخر خط برای مشتریان شرایطی را فراهم کرده است تا به سادگی هزینه کامل سیم کارت خود را به صورت اقساطی و قسط‌های چند ماهه پرداخت کنند.

در کنار این که هزینه نسبی سیم کارت‌های مجموعه آخر خط بسیار مناسب است؛ همین شرایط اقساطی هم دست مشتریان را برای خرید سیم کارت مورد نظرشان باز خواهد گذاشت‌. اگر در رابطه با شرایط اقساطی خرید سیم کارت کد 1 یا سایر مسائل از این دست نیاز به کسب اطلاعات بیشتری دارید؛ حتما با تیم فروش مجموعه آخر خط 912 تماس بگیرید.

در واقع کارشناسان ما آمادگی ارائه اطلاعات کامل درباره شرایط خرید سیم کارت‌ها و همچنین ثبت سفارش مشتریان به صورت آنلاین یا تلفنی را هم دارند. همچنین شما در صورت آشنایی هر چه بیشتر با شرایط اقساطی فروش سیم کارت‌های آخر خط 912 ، دیگر نگران پرداخت هزینه بالای سیم کارت‌های معتبر و درجه یک نخواهید بود.

شاید همین مسئله یکی از اصلی‌ترین دلایل وجود صلاحیت فروشگاه آخر خط و همچنین تلاش تیم فروش ما جهت فراهم کردن شرایط خرید آسان باشد.

سیم کارت کد 1 ارزان

مجموعه آخر خط 912 با بیش از یک دهه تجربه در زمینه فروش و خرید خط 0912 همواره توانسته یک برند مطمئن باشد، این مجموعه همیشه به دنبال فروش سیم کارت کد 1 ارزان می باشد تا علاقمندان کد 1 بتوانند خط مورد نظر خود را خریداری کنند، همچنین برای امکان خرید اقساطی سیم کارت کد 1 ارزان را برای شما فراهم کرده است.