فروش و خرید سیم کارت 0912 از آخر خط 912

تلفن تماس : 02155800800 با بیش از ده خط

جستجوی سیم کارت:

سیم کارت 0912

0912 111 63 55

قیمت: 2,000,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 100 66 85

قیمت: 770,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1400 467

قیمت: 390,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 106 806 3

قیمت: 320,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 539 539

قیمت: 310,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 108 54 56

قیمت: 310,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 19 111 84

قیمت: 300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 17 862 17

قیمت: 180,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1 493 893

قیمت: 170,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 37 422 37

قیمت: 75,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 743 743 6

قیمت: 72,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 820 20 82

قیمت: 99,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 008 56 13

قیمت: 23,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 119 19 05

قیمت: 420,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 117 60 20

قیمت: 430,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 047 41 99

قیمت: 25,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 627 58 39

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 627 43 68

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 12 12 800

قیمت: 1,300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 369 84 24

قیمت: 70,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 466 39 58

قیمت: 42,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 826 26 75

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 962 69 60

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 974 58 48

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 967 31 34

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 659 20 60

قیمت: 50,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 634 73 77

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 686 23 53

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 603 97 54

قیمت: 38,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1991 873

قیمت: 140,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 503 80 70

قیمت: 133,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 420 20 83

قیمت: 99,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 118 18 57

قیمت: 435,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 122 84 85

قیمت: 375,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1900 364

قیمت: 310,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 3300 578

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 63 47 222

قیمت: 89,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 647 3500

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 80 90 780

قیمت: 85,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 13 924 13

قیمت: 190,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 369 87 57

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 600 89 53

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 94 296

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 023 54 59

قیمت: 24,500,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 32 38 637

قیمت: 70,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 46

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 47

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 48

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 930 6007

قیمت: 56,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 909 78 29

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 78

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 84

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 86

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 87

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 94

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 601 28 69

قیمت: 46,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 601 28 62

قیمت: 46,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 607 20 59

قیمت: 45,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 605 80 94

قیمت: 48,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 825 74 74

قیمت: 150,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 80 80 323

قیمت: 135,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 837 1008

قیمت: 65,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 86 90 200

قیمت: 62,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 837 20 50

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 837 20 80

قیمت: 56,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 810 310 6

قیمت: 54,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 401 9 607

قیمت: 58,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 449 08 78

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 587 87 00

قیمت: 115,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 570 87 70

قیمت: 85,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 580 90 72

قیمت: 60,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 547 35 33

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 597 16 18

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 645 2 645

قیمت: 120,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 390 30 80

قیمت: 205,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 300 76 36

قیمت: 180,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 340 30 44

قیمت: 130,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 340 40 69

قیمت: 130,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 49 49 823

قیمت: 85,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 49 30 600

قیمت: 88,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 402 4 409

قیمت: 75,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 20 20 943

قیمت: 375,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 226 26 15

قیمت: 180,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 219 18 79

قیمت: 82,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 276 90 10

قیمت: 120,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 121 80 30

قیمت: 460,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 008 60 40

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 008 60 90

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 0 90 90 56

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 003 70 20

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 003 70 40

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 003 70 50

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 683 56 46

قیمت: 49,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 73 79 6 7 8

قیمت: 42,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 709 73 50

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 779 46 71

قیمت: 37,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 708 40 75

قیمت: 37,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 964 64 76

قیمت: 36,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 475 69 60

قیمت: 58,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 46 743 49

قیمت: 57,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی
سیم کارتی برای نمایش وجود ندارد.

آشنایی با آخر خط 912

آخر خط مجموعه تخصصی خرید و فروش خط با امکان خرید اقساطی و بدون واسطه می باشد که خط 0912 را با بهترین قیمت عرضه می کند. شما هم اگر قصد خرید سیم کارت 0912 را دارید می توانید با مشاوران ما در تماس باشید تا هم از شرایط خرید نقدی و هم خرید اقساطی سیم کارت 0912 مطلع شوید.

خط ۰۹۱۲ چیست؟

خط ۰۹۱۲ نوعی خط دائمی است که از ابتدا در لیست خطوط تلفن همراه قرار گرفته است ، این خطوط به دلیل عدم تولید و گسترش همواره با افزایش قیمت روبرو بوده است، خط ۰۹۱۲ در کنار کارایی های بسیار برای اشخاص می تواند یک سرمایه گذاری نیز به حساب آید.

خط ۰۹۱۲ چیست؟

شما با خرید یک خط ۰۹۱۲ در کنار افزایش کلاس کسب و کار وجه شخصی خود یک سرمایه گذاری را انجام داده اید، از سال 1383 قیمت خطوط 0912 با افزایش چشم گیری روبرو بوده است و به خصوص این تورم 10 سال اخیر بر روی قیمت سیم کارت 0912 تاثیر بسیار زیاده را داشته است،خط ۰۹۱۲ نسبت به دلار، طلا ،مسکن و … رشد قیمتی بسیاری را داشته است.

این رشد قیمت حد نساب نخواهد داشت و با هر افزایش ارزش طلا و دلار قیمت سیم کارت 0912 نیز افزایش خواه داشت، این امر باعث شده تا یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری حتی با مبالغ کم در سیم کارت میسر باشد.

خرید خط ۰۹۱۲

یکی از راه های سرمایه گذاری با بودجه کم خرید خط ۰۹۱۲ می باشد، این خطوط به دلیل عدم تولید و نیاز روزانه مردم همیشه با افزایش قیمت روبرو است، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت و سود دهی در خرید خط ۰۹۱۲ عدم تولید آن می باشد و این امر باعث عرضه محدود یا حتی عدم عرضه می شود.

خرید خط ۰۹۱۲

همچنین خط ۰۹۱۲ رند می تواند باعث افزایش اعتبار کسب و کار شما شود و اطمینان بیشتری را به مشتریان شما بدهد، اگر شما هم قصد خرید خط ۰۹۱۲ رند را دارید یا می توانید از طریق سایت آخر خط 912 خطوط موجود را بررسی کنید یا می توانید با مشاوران ما در تماس باشید تا با توجه به نیاز و بودجه شما راهنمایتان کنند.

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ متناسب به نوع خط و کد شروع خط می تواند قیمت متفاوتی باشد، اما مهترین مسئله در قیمت گذاری سیم کارت ۰۹۱۲ فروشنده آن می باشد، سیم کارت ۰۹۱۲ به دلیل نداشتن مبنای مشخصی در قیمت گذاری در فروشگاه های مختلف قیمت های متفاوتی می تواند داشته باشد. اما این اطمینان را به شما می دهیم که در مجموعه آخر خط 912 شما می توانید کف قیمت سیم کارت را به صورت نقد و اقساطی خریداری کنید.

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲

خرید سیم کارت 0912 یک روش مرسوم برای سرمایه گذاری می باشد، با توجه به افزایش بسیار قیمت سیم کارت 0912 در مقابل افزایش تورم در دیگر فرصت های سرمایه گذاری همانند، ارز، خودرو ، مسکن، …. می توان بهترین روش سرمایه گذاری حتی با توان خرید بسیار پایین است به طور مثال سیم کارت های کد 0 تا 5 سال گذشته 300 هزار تومان تا 1 میلیون بوده است اما در حال حاظر کف قیمت سیم کارت 0912 کد 0 حداقل 18 میلیون تومان می باشد.

خرید سیم کارت 0912

برای خرید سیم کارت 0912 می توانید با تیم تخصصی فروش و مشاوره مچموعه ما در تماس باشید تا بتوانند با توجه به بودجه و خطوط مورد علاقه شما، شما را راهنمایی کنند، یکی از مزیت های مهم در خرید سیم کارت 0912 بجز استفاده از خط و تغییر کلاس کاری، یک سرمایه گذاری می باشد که با افزایش قیمت ارز و طلا سیم کارت 0912 افزابش خواهد داشت.