فروش و خرید سیم کارت 0912 از آخر خط 912

انتخاب کد سیم کارت

شماره تماس و نشانی

تلفن تماس: 02155800800 با بیش از ده خط

آدرس: بازار بزرگ میدان محمدیه <اعدام> پایین تر از مترو محمدیه ابتدای خیام جنوبی نبش کوچه عبدالحسینی پلاک 8 واحد12

جستجوی سیم کارت:

قیمت سیم کارت 0912

0912 130 02 02

قیمت: 1,400,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 101 000 9

قیمت: 2,400,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 103 55 54

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 132 55 54

قیمت: 300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 113 813 2

قیمت: 170,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 90 94 965

قیمت: 32,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 95 834

قیمت: 31,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 95 847

قیمت: 31,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 95 837

قیمت: 31,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 95 836

قیمت: 31,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 92 379

قیمت: 32,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 94 293

قیمت: 32,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 94 967

قیمت: 32,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 24 394 87

قیمت: 79,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 271 59 86

قیمت: 79,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 27 142 97

قیمت: 68,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 237 65 86

قیمت: 68,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 344 68 31

قیمت: 44,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 0638 274

قیمت: 17,500,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 172 872 3

قیمت: 144,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 276 90 10

قیمت: 120,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 219 18 79

قیمت: 82,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 439 0 461

قیمت: 38,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 465 32 23

قیمت: 46,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 861 31 48

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 47

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 46

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 245 745 1

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 496 83 79

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 0688 796

قیمت: 18,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 0688 746

قیمت: 18,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 0688 347

قیمت: 18,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 0988 675

قیمت: 18,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 0988 576

قیمت: 18,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 423 87 25

قیمت: 37,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 064 33 91

قیمت: 18,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 023 54 59

قیمت: 24,500,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 007 38 94

قیمت: 20,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 46 743 49

قیمت: 57,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 90 94 296

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 38 492 38

قیمت: 61,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 38 36 793

قیمت: 62,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 38 36 659

قیمت: 63,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 87 101 39

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 87 101 29

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 83 83 946

قیمت: 49,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 713 21 29

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 769 69 86

قیمت: 47,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 724 24 28

قیمت: 75,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 608 37 90

قیمت: 44,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 677 89 44

قیمت: 48,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 624 32 37

قیمت: 49,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 683 56 46

قیمت: 49,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 600 89 53

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 555 97 32

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 555 79 41

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 512 43 68

قیمت: 48,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 502 16 84

قیمت: 44,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 555 03 08

قیمت: 99,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 568 50 80

قیمت: 60,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 514 17 98

قیمت: 42,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 518 76 93

قیمت: 38,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 762 96 33

قیمت: 36,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 795 62 78

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 449 32 49

قیمت: 56,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 369 87 57

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 32 38 637

قیمت: 70,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 323 76 71

قیمت: 70,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 25 802 72

قیمت: 83,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 21 21 582

قیمت: 134,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 26 925 46

قیمت: 80,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 19 76 801

قیمت: 125,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 144 94 57

قیمت: 185,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 127 29 18

قیمت: 195,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 126 29 13

قیمت: 198,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 19 73 149

قیمت: 137,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 193 67 39

قیمت: 137,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 19 44 583

قیمت: 143,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 19 76 372

قیمت: 143,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 164 04 85

قیمت: 148,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 159 64 14

قیمت: 170,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 117 69 46

قیمت: 210,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 114 97 23

قیمت: 220,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 13 924 13

قیمت: 190,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 13 297 13

قیمت: 200,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 197 97 48

قیمت: 225,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 100 60 70

قیمت: 2,550,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 436 32 37

قیمت: 63,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 814 0 972

قیمت: 27,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 121 80 30

قیمت: 460,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 358 73 28

قیمت: 43,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 110 69 43

قیمت: 299,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 634 73 77

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 967 31 34

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 220 28 52

قیمت: 93,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 989 58 57

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 9 81 75 74

قیمت: 34,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 921 58 21

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 945 45 85

قیمت: 52,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 709 73 50

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 708 40 75

قیمت: 37,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 70 70 958

قیمت: 75,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 79 279 73

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 627 43 68

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 627 58 39

قیمت: 35,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 603 97 54

قیمت: 38,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 3 4 5 84 26

قیمت: 58,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 003 70 50

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 003 70 40

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 003 70 20

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 008 60 90

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 008 60 40

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 008 60 30

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 008 60 20

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 008 60 10

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 0 90 90 56

قیمت: 69,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 3007 552

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 340 40 69

قیمت: 130,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 30 900 62

قیمت: 100,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 30000 42

قیمت: 1,900,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 38 438 71

قیمت: 65,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 378 43 47

قیمت: 66,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 779 46 71

قیمت: 37,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 70 70 256

قیمت: 75,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 610 54 79

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 610 59 73

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 607 20 59

قیمت: 45,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 605 80 94

قیمت: 48,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 60 547 60

قیمت: 62,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 552 554 8

قیمت: 62,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 57 80 940

قیمت: 48,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 49 30 600

قیمت: 88,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 476 476 2

قیمت: 110,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 402 4 409

قیمت: 75,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 420 80 39

قیمت: 64,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 994 888 2

قیمت: 52,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 994 888 1

قیمت: 52,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 985 777 3

قیمت: 47,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 909 78 29

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 909 78 39

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 825 74 74

قیمت: 150,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 29

قیمت: 36,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 26

قیمت: 36,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 861 31 25

قیمت: 36,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 94

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 87

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 86

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 84

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 951 31 78

قیمت: 33,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 8 444 677

قیمت: 50,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 369 84 24

قیمت: 70,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 183 61 88

قیمت: 120,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 80 80 323

قیمت: 135,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 80 80 390

قیمت: 145,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 8008 260

قیمت: 80,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 80 90 780

قیمت: 85,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 87 593 87

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 87 54 912

قیمت: 41,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 875 46 76

قیمت: 41,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 875 48 78

قیمت: 39,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 73 79 6 7 8

قیمت: 42,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 879 3336

قیمت: 47,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 628 3444

قیمت: 99,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 6 333 609

قیمت: 60,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 6777 0 95

قیمت: 55,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 49 49 823

قیمت: 85,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 401 9 607

قیمت: 58,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 679 54 24

قیمت: 49,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 410 19 82

قیمت: 60,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 475 69 60

قیمت: 58,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 686 23 53

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 1991 873

قیمت: 140,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 67 111 32

قیمت: 41,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 512 49 68

قیمت: 48,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 233 70 10

قیمت: 150,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 729 22 87

قیمت: 30,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 118 18 57

قیمت: 435,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 117 60 20

قیمت: 430,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 132 32 44

قیمت: 385,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 203 8 109

قیمت: 98,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 900 47 96

قیمت: 41,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 964 64 76

قیمت: 36,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 316 47 83

قیمت: 46,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 100 26 94

قیمت: 535,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 369 20 23

قیمت: 67,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 461 88 61

قیمت: 67,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 4444 358

قیمت: 300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 4444 968

قیمت: 300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 4444 925

قیمت: 300,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 5 2222 86

قیمت: 135,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 55 55 386

قیمت: 230,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 55 55 382

قیمت: 230,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 546 00 73

قیمت: 58,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 579 00 63

قیمت: 58,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 60 60 425

قیمت: 115,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 645 2 645

قیمت: 120,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 63 63 845

قیمت: 62,000,000 تومان

وضعیت: کارکرده

فروش نقدی

0912 601 28 62

قیمت: 46,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 601 28 69

قیمت: 46,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی

0912 622 31 95

قیمت: 40,000,000 تومان

وضعیت: صفر

فروش نقدی
سیم کارتی برای نمایش وجود ندارد.

بسیاری از افراد در رابطه با قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ از ما سوال می‌پرسند؛ در واقع این سیم کارت‌ها نه تنها کیفیت بسیار بالایی دارند؛ بلکه داشتن یک خط دائمی تقریباً برای همه افراد الزامی است. همچنین از آن جایی که برخی از افراد تمایل دارند با خرید سیم کارت ۰۹۱۲ به صورت اقساطی هزینه زیادی نکنند؛ بنابراین می‌توان گفت که قیمت این سیم کارت‌ها حتی در صورت گران بودن اهمیت زیادی ندارد.

زمانی که شما می‌توانید هزینه سیم کارت را به صورت اقساطی پرداخت کنید؛ دیگر گران بودن آن خیلی آزاردهنده نیست. البته برخی از سیم کارت‌ها قیمت بسیار مناسبی دارند.

در نهایت می‌توان گفت که قیمت سیم کارت کاملاً به رند یا معمولی بودن آن بستگی خواهد داشت. با این حال ‌مهم‌ترین نکته در رابطه با قیمت سیم کارت‌های ۰۹۱۲ تهیه آنها در شرایط عادی و اجتناب کردن از خرید سیم کارت به واسطه مزایده است. در ادامه توضیحات کاملی در رابطه با بهترین قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ و همچنین شرایط خریداری آن ارائه کرده‌ایم.

بهترین قیمت سیم کارت 0912

می‌توان گفت که بهترین قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کاملاً به شرایط سیم کارت یعنی رند بودن یا معمولی بودن پیش شماره آن بستگی خواهد داشت. همچنین از آنجایی که اغلب این سیم کارت‌ها با شرایط ویژه به فروش می‌رسند؛ شما باید حتماً نسبت به تهیه سیم کارت با قیمت مناسب اقدام کنید؛ تا از فروشگاه‌های دیگر این سیم کارت‌ها را با قیمت بالا خریداری نکنید. یکی دیگر از ویژگی‌های سیم کارت‌های ۰۹۱۲ تفاوت قیمتی انواع سیم کارت رند و معمولی است.

با این حال شما می‌توانید از فروشگاه آخر خط ۹۱۲ حتی سیم کارت‌های رند را هم با قیمت مناسب و بهترین قیمت بازار تهیه کنید. یکی دیگر از دلایل بهترین بودن قیمت سیم کارت‌های ۰۹۱۲ موجود در فروشگاه آخر خط عدم فروش سیم کارت‌ها در شرایط مزایده یا سایر روش‌ها است‌ در واقع هدف تیم فروش آخر خط عرضه سیم کارت کارکرده و نو با قیمت مناسب در فروشگاه آنلاین است.

همچنین از آنجایی که شما می‌توانید پیش از خرید سیم کارت قیمت انواع آنها را در فروشگاه ما بررسی کنید  متوجه تفاوت قیمت سیم کارت‌های آخر خط با سیم کارت‌های سایر فروشگاه‌ها خواهید شد.

ارزان ترین قیمت سیم کارت 0912

تا حدودی می‌توان گفت که ارزان‌ترین قیمت سیم کارته ۰۹۱۲ کاملا به نوع سیم کارت و همچنین پیش شماره آن بستگی خواهد داشت. معمولاً پیش شماره‌هایی که رقم کمتری دارند؛ به غیر از رقم صفر، با قیمت بالاتری به فروش می‌رسند.

به طور مثال پیش شماره یا همان کد ۱ یکی از گران قیمت‌ترین سیم کارت‌های موجود در فروشگاه‌های آنلاین است‌ در واقع این سیم کارت‌ها نه تنها قیمت مناسبی دارند  بلکه با خرید آن‌ها سود قابل توجهی هم خواهید کرد. از طرف دیگر باید توجه داشته باشید که نکته مهم در رابطه با این سیم کارت‌ها سود بسیار کم و شرایط اقساطی فروش است.

بنابراین در هر صورت به دلیل شرایط ویژه فروش سیم کارت‌ها که فروشگاه آخر خط برای مشتریان خود در نظر گرفته است؛ به هیچ وجه فرصت خرید از این فروشگاه را از دست ندهید.

قیمت سیم کارت 0912 اقساطی

همانطور که توضیح دادیم؛ قیمت انواع سیم کارت رند و معمولی اقساطی با همدیگر تفاوت دارد. علت این تفاوت قیمت سیم کارت‌های رند و معمولی در واقع استقبال از سیم کارت‌هایی با سرشماره رند است. در واقع از این سیم کارت‌ها استقبال بسیار زیادی می‌شود و به همین خاطر هم اغلب افراد تمایل دارند که این سیم کارت‌ها را خریداری کنند.

زمانی که تقاضا برای یک نوع سیم کارت بالاتر می‌رود؛ معمولاً قیمت آن هم بیشتر خواهد شد. به همین خاطر با تهیه انواع سیم کارت‌های رند شما هزینه بیشتری هم خواهید کرد. نکته مهم در این باره تفاوت قیمت سیم کارت‌های رند با پیش شماره‌های مختلف است. در ادامه توضیحات کامل در رابطه قیمت هر کدام از انواع سیم کارت‌های رند و معمولی ارائه کرده‌ایم.

قیمت سیم کارت رند

همانطور که توضیح دادیم قیمت سیم کارت‌های رند با سیم کارت‌های معمولی تفاوت دارد. در واقع قیمت سیم کارت‌های رند با توجه به کد یا پیش شماره آنها تعیین می‌شود. به هر میزان که کد سیم کارت ارزش بالاتری داشته باشد؛ قیمت آن هم بالاتر خواهد رفت.

به طور مثال قیمت سیم کارت رند با کد ۱ از قیمت سیم کارت رند با کد ۵ بسیار بیشتر است. بنابراین هنگام تهیه سیم کارت رند باید به این تفاوت قیمت توجه کنید تا در نهایت خرید خود را به بهترین شکل ممکن انجام بدهید.

قیمت سیم کارت معمولی

قیمت سیم کارت‌های معمولی هم با توجه به پیش شماره آنها تعیین می‌شود. همانطور که در جریان هستید؛ قیمت سیم کارت با کد ۱ از سایر سیم کارت‌ها بسیار بالاتر است. بقیه کدهای سیم کارت هم با توجه به همین الگو شامل کاهش قیمت می‌شوند. البته سیم کارت کد صفر استثنا است و نسبت به سایر کدها قیمت ارزانتری دارد.